Liên hệ

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 1

                           Địa chỉ: 37 Hàn Thuyên - Phường Bến Nghé - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:   (028) 38 222 981
(028) 38 241 721
(028) 38 296 968
Số Fax: (028) 38 241 721
Email:    
ldld.q1@tphcm.gov.vn
              quan1@congdoantphochiminh.org.vn

SỐ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ CÁC BỘ PHẬN:
      * Văn phòng:
0
      * Tổ chức: 12
      * Tuyên Giáo:
15
      * Nữ công:
12
      * Thi đua - Chính sách:
19
      * Tài chính:
14
      * Uỷ ban Kiểm tra: 18
      * Công nghệ Thông tin:
18
Hình tuyên truyền