Liên hệ

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 1

                           Địa chỉ: 37 Hàn Thuyên - Phường Bến Nghé - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:   (028) 38 222 981
(028) 38 241 721

Số Fax: (028) 38 241 721
Email:    
ldld.q1@tphcm.gov.vn
             quan1.ldld@tphcm.gov.vn 

SỐ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ CÁC BỘ PHẬN:
      * Văn phòng:
0
      * Tổ chức: 12
      * Tuyên giáo:
15 (Phó Chủ tịch phụ trách)
      * Chính sách pháp luật:
16 (Phó Chủ tịch phụ trách)
      * Nữ công:
19
      * Thi đua - Chính sách:
12
      * Tài chính:
14
      * Uỷ ban Kiểm tra: 19
      * Công nghệ Thông tin:
18
Hình tuyên truyền