Hội thi tìm hiểu Nghị Quyết

Kính gửi: BAN CHẤP HÀNH CĐCS TRỰC THUỘC