Tổ chức > Các hoạt động
Thành lập CĐCS Cty TNHH Furushima Việt Nam
10/06/2014 GMT+7
Vận động thành lập CĐCS Cty TNHH Furushima Việt Nam

  

Ảnh: Bà  Hồ Bích Ngọc - Chủ tịch LĐLĐ Q1 tặng hoa chúc mừng BCH mới trúng cử
          Được sự hướng dẫn của Liên đoàn Lao động quận 1, ngaøy 21/5/2014 ban vaän ñoäng thaønh lập công đòan cơ sở  Cty TNHH Furushima Vieät Nam toå chöùc Hoäi nghò thaønh laäp CÑCS theo phöông thöùc môùi, quy định tại Điều 17 Ñieàu leä Coâng ñoaøn Vieät Nam khoùa XI. Taïi hoäi nghò baø Nguyeãn Thò Lieãu tröôûng ban vaän ñoäng ñaõ baùo caùo keát quaû quaù trình vaän ñoäng, tuyeân truyeàn ngöôøi lao ñoäng gia nhaäp vaøo toå chöùc Coâng ñoaøn, ñeán nay ñaõ coù 315/400 ngöôøi lao ñoäng taïi coâng ty töï nguyeän laøm ñôn gia nhaäp vaøo toå chöùc coâng ñoaøn.

             Tại hội nghị, Ban vaän ñoäng đã tuyên boá thaønh laäp CÑCS Cty TNHH Furushima Vieät Nam vaø chaám döùt hoaït ñoäng cuûa Ban vaän ñoäng.

           
Ảnh: anh, chị em công nhân bỏ phiếu bầu BCH/CĐCS
tại hội nghị thành lập CĐCSPhát biểu tại hội nghị, Bà Hoà Bích Ngoïc - Chuû tòch Lieân ñoaøn Lao ñoäng quaän 1 đã phát biểu chæ ñaïo hoaït ñoäng coâng ñoaøn, trong đó tập trung công tác phoái hôïp vôùi ban toång Giaùm ñoác chaêm lo toát ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn cho ngöôøi lao ñoäng, goùp phaàn xaây döïng moái quan heä lao ñoäng haøi hoøa giöõa ngöôøi lao ñoäng vaø ngöôøi söû duïng lao ñoäng. Cũng trong dòp này Hoà Bích Ngoïc đã thoâng tin đến CNLĐ  veà tình hình bieån ñoâng việc Trung Quoác ngang nhiên ñaët giaøn khoan Haûi Döông 981 trái phép taïi theàm luïc ñòa cuûa Vieät Nam, qua đó keâu goïi anh, chò em công nhân lao ñoäng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, bình tĩnh vaø saùng suoát, không để kẻ xấu lợi dụng và không tham gia vào các cuộc vận động biểu tình của kẻ xấu, ngược lại hãy thể hieän loøng yeâu nöôùc cuûa ngöôøi Vieät Nam baèng hành động thiết thực là tích cực lao ñoäng giỏi, hoaøn thaønh nhieäm vuï, đoàn kết nội bộ và bảo vệ doanh nghiệp, goùp phaàn vaøo vieäc phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc.

chú thích ảnh

TVN
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
* Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
Liên đoàn Lao động Quận 1 thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần tại đơn vị
CHI BỘ CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 1 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2023
Công ty CP Lữ hành Fiditour thành lập Công đoàn
CĐCS Nghiệp đoàn xe ôm phường Tân Định đã tổ chức Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2024
Tập huấn nghiệp vụ Cán bộ Công đoàn cơ sở Đợt 1 năm 2019
Thành lập CĐCS CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO NGUYÊN theo điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ CĐCS quận 1 năm 2015
Giao ban công đoàn cơ sở quý 4 năm 2014
Tập huấn Công đoàn cơ sở mới thành lập đợt 3/2014
Liên đoàn lao động quận 1 đến thăm chúc mừng Quận Đoàn 1
Các tin khác
Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quận 1 năm 2013
Thăm và chúc tết cán bộ công vận, cộng đoàn hưu trí quận 1 nhận dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.
Tập huấn nâng cao chất lượng công tác Uỷ Ban Kiểm tra cho các CĐCS
Đại hội CĐCS Công ty TNHH xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (nhiệm kỳ 2013 – 2018).
Đại hội CĐCS Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam
Đại hội CĐCS Ngân hàng Commonwealth Bank Of Australia – Chi nhánh TPHCM.
Gao ban công đoàn cơ sở quý 4 năm 2013.
Sinh hoạt Câu lạc bộ cán bộ công đoàn quận 1 lần thứ 9
Cán bộ công vận công đoàn hưu trí quận 1 giao lưu, nghỉ dưỡng tại Hòn Rơm-Phan Thiết.
Trao tặng thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư cho CNVCLĐ.